İMUK Tüzüğü

22.Ocak.2005 tarihinde, genel kurulda onaylanmak üzere hazırlanmış yeni tüzüğümüz ile ilgili maddeler:

Madde 1)
a) Derneğin adı : İstanbul Model Uçak Kulübü Derneği.
b) İdari Merkezi: Kurna Köyü, 9.pafta, 75 parsel, 34916 Pendik,İstanbul
c) Kuruluş tarihi: 21.10.1963

Madde 2)
a) Derneğin amacı radio kontrollü modeller ile sportif havacılıktır.
b) Üyelerin, uçak modelciliği branşında gelişmelerini sağlar.
c) Dernek üyelerini sportif havacılığın her branşında da çalıştırabilir.
d) Sportif radyo kontrollü model uçak havacılığın propagandasını yapar ve bu gaye üzerinde çalışan diğer teşekküllerle iş birliğinde bulunur.
e) Memleket içinde ve dışında mevzuu ile ilgili bilimum sportif faaliyetlere iştirak edebilir.
f) Dernek yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için toplantılar, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir. Yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir, bunlar için yarışmalar açabilir, sonucu uygulayabilir, gayrimenkul edinebilir ve gereksinimden fazlasını satabilir.

Madde 3) Kurucu üyelerin adı, soyadı, meslekleri, ikametgahları ve taabiyetleri:

Nejat Fer
Bağkur’dan emekli
İlyas Çelebi Sokak, Behmen Apt 19/2 D 9 , Cihangir, İstanbul.
T.C.

Ohannes Kalaycıyan
Trikotaj İmalatçısı
SavaŞ Sokak, 138 D, Kurtuluş, İstanbul.
T.C.

Röne Koen
Ticari Müessesede Müdür.
Bostan sokak, Mirgün Apt 13/8, Baltalimanı, İstanbul.
T.C.

Agop İstanbulyan
İmalatçı
Eşrefefendi Sokak 23/2, Pangaltı, İstanbul
T.C.

Fuat Korkmaz
Motor tamircisi
Akkavak sokak 15/1, Nişantaşı, İstanbul
T.C.

Nermin Akol
Halen Isveç’te muhkim
T.C.

Atilla Tanyü
Ticari Müessesede müstahdem
Fulya Bayırı, Huzur Apt d-8, Mecidiyeköy, İstanbul
T.C.

Garbis Özaltın
(Halen Avustralya’da muhkim)
T.C.

Madde 4) Derneğin iki türlü üyesi vardır.
a) Asil üye
b) Fahri üye

Madde 5) Derneğe asli üye olabilmek için şartlar:
a) 2908 sayılı kanunun ikinci bölümünün madde 16′daki üyeliğe mani nitelikleri bulunmamak. Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.
b) Derneğe girme arzusunu sözlü veya yazılı biçimde başvurmak suretiyle dernek amacını ve kurallarını benimsediğini belirtmek ve belli bir aidat ödemeyi yükümlenmek.
c) Medeni hakları kullanmak ehliyetini haiz ve 16 yaşını bitirmiş olmak.

Yönetim kurulu adayın modelcilik mevzuundaki bilgi ve istidadı ile derneğe faydalı olabileceği hakkında kanaat edindiği taktirde üyelik müracaatlarını en geç otuz gün içinde karara bağlar ve başvuran aday böylelikle yönetim kurulu kararı ile asli üye olur. Asli üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir.

Madde 6) Derneğe ve Türk havacılığına maddi ve manevi yardımda bulunan kimselere yönetim kurulunca fahri üyelik verilerbilir. Fari üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 7) Dernekten İhraç.

a) Taahüt ettiği aidatı, aidat senesinin ilk 3(üç) ayı içinde ödemeyen.
b) 5. maddede yazılı özellikleri haiz bulunmadıkları, kabulden sonra anlaşılmış üyeler ile, üye olduktan sonra bu vasıfları kaybeden.
c) Derneğin amaç ve disiplinine aykırı hareketlerde bulunan.
d) İstifa ederek dernekten ayrılan üyeler yönetim kurulu tarafından dernekten çıkartılırlar.

Madde 8) Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Madde 9) Genel kurul, İstanbul’daki asli üyelerin yarısından bir fazlası ile her üç yılda bir Ocak ayı içinde, dernek merkezinde yönetim kurulunun ilanı üzerine olağan toplantısını yapar.

Madde 10) Olağan üstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu, denetçiler veya 1/5 asli üye tutarının gerekçeli ve yazılı isteği ile yapılır.

Madde 11) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve bu çağrı elektronik ortamda yapılabilir. Bu çağırıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler üçküncü toplantıya yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12) İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurallarının üye tam sayıları toplamlarının iki katından aşağı olamaz.

Madde 13) Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. 10.maddedeki belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 14) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, en az 10 gün evvelinden, görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 15) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından: Yönetim ve denetleme kurumları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgehları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 16) Tüzük, ancak gündeme konulmuş ise değiştirilir.

Madde 17) Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulu
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g) Derneğin uluslararası faliyetde bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması
h) Derneğin feshi
ı) Mevzuatda ve dernek tüzüğünde, genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası

Madde 18) Dernek konu ve amacına ve yasalara aykırı olmamak şartıyla, bağış ve vasiyetleri devlet ve diğer müesseseler tarafından yapılacak yardımlar kabul edebilir. Üye aidat miktarları her genel kurulda günün şartlarına göre tespit olunur ve üyelerden, genel kurul gerekirse yönetim kuruluna, ek aidat toplama yetkisini de verebilir.

Madde 19) Genel kurul, asli üyeler arasından, en az beş asil ve en az beş yedek olmak üzere yönetim kurulunu seçer. Yönetim kurulu 3(üç) sene vazife görür. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler çağırılır.

Madde 20) Yönetim kurulu, aralarında bir başkan, bir sekreter, bir sayman ve iki teknik üye seçer. Başkan bulunmadığı zaman da sekreter başkana vekalet eder.

Madde 21) Yönetim kurulunun görevleri:
a) Derneği onaylanmış bütçe içinde yönetmek.
b) Derneği temsil etmek veya bu hususda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 22) Yönetim kurulu en az 3(üç)ayda bir defa toplanır. Farklı mazereti olmadan iki defa üst üste toplantılara gelmeyen yönetim kurulu üyesi, kurul kararlarıyla müstafi addolunabilir.

Madde 23) Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısında aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 24) Denetleme kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 25) Yönetim kurulu aşağıdaki cezaları verir:
a) Açık ve kapalı ihtar
b) Üyelik haklarından geçici men
c) İhraç

Madde 26) Derneğin feshine karar:
Derneğin mevcut asil üye adedinin 2/3 ‘ ünün genel kurulda buluması ve genelkurula iştirak eden üyelerin 2/3 ‘ ünün kabulu ile olur. Nisap temin edilemezse, en az bir hafta sonra yapılacak bir genel kurul toplantısında mevcut üyelerin 2/3 ‘ ünün kabulu ile fesih kararı verilebilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarfından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 27) Fesih halinde, derneğin malları T.H.K. ‘a devredilir.

Madde 28) Bu Tüzükde açık hüküm bulanmayan durumlarda 2908 numaralı dernekler yasası ve Türk medeni yasının 1.kıtasından, 2.faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

Madde 29) Derenek aşağıda yazılı defterleri tutar.
a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d) Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralrın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Alındı belgesi kayıt defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenilir.
f) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterler, il dernekler amirliğince veya noterce tasdik edilir. Dernek gelirleri, bankalar vasıtası ile dernek hesaplarında toplanır, istisnai hallerde alındı belgesi ile de olabilir. Aynı şekilde giderler de, banka havalesi ile yapılır ve istisnai hallerde alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile de yapılabilir. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilşkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışda bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığı, yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.
Dernek internet sitesinde, reklam amaçlı içerik bulunabilir ve bundan edinilecek gelirler, bir antlaşma çerçevesinde, Dernek banka hesabına irad kaydedilir.

Madde 30) Olağan veya olağan üstü toplanto gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. toplantının başlayabilmesi için genel kurulun yapılmasında yeterli çoğunlık aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda bulunan üyelerin 2/3′ünün Kabul oyu aranir.

Mevcut Yönetim listesi

Başkan :           Fuat GÜNER

Başkan Yrd. :  Cafer İNGEÇ

Asil üye  :        Mesut SÜBAKAN

Yedek üye :    Togan ALPER

Sayman :        Hamza TUFAN